تعيين نقص عضو و ازكارافتادگي

نقص عضو يك عيب جسماني مربوط به آسيب يك عضو حركتي و يا يك اختلال فيزيولوژيكي مربوط به يكي از احشاي داخلي يا اعضاي حسي يا نقص زيبايي است و بر اساس ارزش همان عضو سنجيده مي شود و فرق بين كودك و جوان و پير درخصوص نقص عضو يك آسيب بخصوص وجود ندارد.

انواع نقص عضو در بدن انسان

1- محدوديت حركات عضو دراثر آسيب مفصلي – عضلاني .

2- كاهش عملكرد عضو.

3- قطع عضوی كه ديه مقدر دارد.

4- فلج عضوی كه ديه ‌مقدر دارد .

5- نقصان اعمال فيزيولوژيك ارگانهاي داخلي مثل كليه ،كبد و طحال.

6- تغيير شكل عضو و نقص زيبايي.

 

ازكارافتادگي

ازكارافتادگي اثر نقص عضوي در كارآئي انسان است. اين اثر در مشاغل گوناگون متفاوت است و گاهي يك نقص عضوي كوچك، موجب تغييرش غل فرد و مانع ادامه كار درحرفه ي تخصصي خواهد شد.

مثلاً‌ لرزش انگشتان دست راست نقص عضوي حدود ده درصد ارزش اندام فوقاني راست بوجود مي آورد كه ارش آن به ميزان پنج درصد ديه ي كامل انسان خواهد بود. اين ميزان نقص عضوي  و ارش براي صدمه مذكور درهمه افراد برابر است اما اين نقص در يك جراح چشم و همه كساني كه به كار دقيق و ظريف اشتغال دارند سبب از كار افتادگي وي می گردد.

 

لطفا نظرات ، پیشنهادات و سوالات خود را مطرح نمایید


مقالات مرتبط