ارزيابي خسارت ناشي از حوادث


ارزيابی خسارت بيمه اي در رشته حادثه شامل بررسي و تحقيق در موارد زير می شود:

علت حادثه (تصادف، حوادث شغلي، حوادث ورزشي، حوادث انفرادي  (...

- مقدار خسارت (جراحات، شكستگي ها، پارگي عضلات و رباط ها و صدمات داخلي و نقص عضو باقيمانده(

- تشخيص ميزان تعهد بيمه گر طبق شرايط بيمه نامه(بيمه نامه حوادث، مسئوليت، ثالث(

- مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت

 

همچنين طبق ماده ٧ آيين نامه شماره ٥٠ گزارشی به صورت مستدل  و مستند كه شامل موارد زير باشد، تهيه  و حسب مورد به شركت بيمه يا بيمه گذار ارائه می گردد.

  1- مشخصات كامل مكان، زمان و علت وقوع خسارت، مبلغ خسارت تحقق يافته و خطري يا حادثه اي كه منجر به وقوع خسارت شده است .

 2- انطباق خسارت با شرايط قرارداد بيمه و تعيين مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر و علت تفاوت (احتمالي) بين مبلغ خسارت تحقق یافته و قابل پرداخت

در این موارد خسارت با شرایط عمومی بیمه نامه حوادث یا دیات قانون مجازات اسلامی تطبیق داده می شود

  3-  امكان تحقق شرايط جانشين و حدود خسارت قابل بازيافت توسط بيمه گر

 

لطفا نظرات ، پیشنهادات و سوالات خود را مطرح نمایید