تاریخ درج : ۱۳۹۱/۳/۵ | بازدید : 3331 مرتبه


آيا ميدانيد؟ ساليانه 2/2 ميليون مورد مرگ مرتبط با كار در جهان رخ ميدهد اين مرگ ومير ها غالباً متعاقب بروز حوادث و آسيبهاي شغلي و يا ابتلا به بيماريهاي شغلي رخ ميدهند.

 

حادثه شغلي چيست؟
حادثه شغلي حادثه ای است که در محيط کار روی داده و در اثر آن به ماشين آلات ، ابزار و از همه مهمتر، افراد خسارت وارد مي گردد.

حوادث شغلي شايع كدامند؟
- سقوط يا برخورد مواد به كارگر
- برخورد با اشياء
- مواجهه يا تماس با دماهای خيلی بالا يا پائين
- مواجهه يا تماس با تشعشع
- گيرافتادن بين اشياء يا زير آنها يا گير کردن به آنها
- مواجهه يا تماس با جريان برق
- وقوع حريق يا انفجار
  
آسيب شغلي چيست؟
آسيب شغلي عبارتست ازآسيب فيزيکی به بافتهای بدن بدليل بروز يک حادثه شغلي يا مواجهه با عوامل استرس زاي محيط كار. اين آسيب اگر منجر به مرگ گردد «حادثه مرگبار» ناميده می¬شود. ضمن اينکه آسيب شغلي می تواند منجر به ناتوانی نسبی يا مرخصی استعلاجی برای يک مدت زمان خاص گردد.

آسيبهاي شغلي شايع كدامند؟
آسيبهاي شغلي شايع عبارتند از انواع زخمها، انواع شكستگيها و در رفتگي ها، انواع سوختگي ها، انواع قطع عضو ها، انواع مسموميتها وغيره

علل اصلي بروز حوادث و آسيبهاي شغلي كدامند؟
علل بروز حوادث و آسيبهاي شغلي بطور كلي به 3 دسته اصلي تقسيم ميگردند.
اين عوامل عبارتند از:


عوامل انساني:
عوامل انسانی متعددی وجود دارند که می توانند در ايجاد يک حادثه برای يك فرد در شرايط و زمان معين مؤثر باشند. برخی از اين عوامل عبارتند از : سن ، تجربه، استفاده از داروها و مواد مخدر، انگيزه های فردی و غيره
عوامل محيطي:
برخي ازاين عوامل عبارتند از: عوامل فيزيکی محيط کار نظير روشنائی ، صدا ، دما و غيره
عوامل سازماني:
برخي ازاين عوامل عبارتند از: سياستهای مديريتی، ابهام اهداف ، مشکلات پرسنلی ، مسئوليت داشتن، ارتباطات شغلی ، مشکلات خانه داری، مقررات و ضوابط  وغيره


 روشهاي پيشگيري از بروز حوادث و آسيبهاي شغلي كدامند؟
برخي ازاقدامات پايه جهت پيشگيری از بروز حوادث و آسيبهاي شغلي عبارتند از:
- آموزش كارگران و آگاه نمودن آنها از مخاطرات و چگونگی انجام کار به شکل ايمن برای اجتناب از مخاطرات محيط كار
- توصيه به كارگران جهت استفاده از وسائل حفاظت فردی (در صورت نياز)به منظور اجتناب آنها از مخاطرات محيط كار
- همکاری نزديک با گروههای مهندسی، طب كار، بهداشت صنعتی و واحد خريد به منظور حصول اطمينان از خريد ابزار و تجهيزات و کالاهای ايمن.
- حذف موارد مخاطره آميز مربوط به ماشين، روش انجام کار، مواد مورد استفاده يا ساختمان و تأسيسات
- کنترل يا محدود نمودن عامل مخاطره آميز
- ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه مسائل ايمنی و بهداشت و ساير موارد مرتبط با پيشگيری از حوادث و آسيبهاي شغلي
- ايجاد يک برنامه مرکزی برای کنترل حوادث و آسيبهاي شغلي
- هدايت نظارت عملياتی در بررسی حادثه به منظور تعيين علت حادثه و ممانعت از رخداد مجدد آن
- جمع آوری و تحليل داده های مربوط به حوادث و آسيبهاي شغلي به منظور شروع اقدامات اصلاحی و شناخت روند حوادث و هدف گذاری اقدامات اصلاحی
- تداوم اقدامات نظارتی و پيگيری هاي مستمر  


نقش كارگران در پيشگيري از بروز حوادث و آسيبهاي شغلي چيست؟
برخي از مهمترين وظايف كارگران در پيشگيري از بروز حوادث و آسيبهاي شغلي عبارتست از:


فراگيري اصول ايمني در محيط كار:
هدف از آموزش ايمنی انجام کار به روشی ايمن است بنحوی که تبديل به يک عادت شود. استفاده از روشهای کمک سمعی بصری نظير سخنراني ها، پوسترها، فيلمها، ويدئوها، اسلايدها، راديو و برنامه های تلويزيونی در آموزش ايمنی بسيار مهم است.

مهارت آموزي:
وقتی تجهيزات و فرايندهای جديد معرفی می گردند و يا روشهای قبلی بازنگری و به روز می گردند ،  كارگران و نيروهای شاغل جديد می بايست بمنظور كسب مهارتهاي اساسي در برنامه هاي آموزشی متناسب با آن شركت نمايند.

آشنايي با قوانين مرتبط با ايمنی:
وجود قوانين و ضوابط و مقررات ايمنی برای ايمنی کارگران و همچنين برای روشن شدن حيطه مسئوليت مديريت و کارگران و شفاف سازی شرح وظايف و مسئوليتهای آنها و انجام آناليز شغلی مهم و ضروری است. اين قوانين و مقررات بايد بنحوی متضمن اقداماتی باشد که از بروز حوادث و آسيبهاي شغلی پيشگيری نمايد.

استفاده از وسايل حفاظت فردي:
 در مورد استفاده از وسائل حفاظت فردي توجه به اين نكته ضروري است كه:
استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب، خط دوم دفاعی محسوب شده و می بايست پس از درنظر گرفتن کليه تمهيدات و کنترل های مهندسی و اثبات ناکافی بودن يا عدم امکان انجام چنين تمهيداتی، بکار گرفته شوند.
اينگونه وسائل شامل انواع ماسکها، عينک های محافظ ، کفش های ايمنی، کلاه ايمنی، گوشی ها، دستکش ها و پيش بندهای ايمنی است.

  
  http://iec.behdasht.gov.ir