ارزياب خسارت بيمه اي در رشته حادثه شخصي حقيقي است كه با داشتن مجوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و طبق آيين نامه شماره ٥٠ وظيفه بررسي و تحقيق در موارد زير را دارد:

 

علت حادثه (تصادف، حوادث شغلي، حوادث ورزشي، حوادث انفرادي....)

- مقدار خسارت (جراحات، شكستگي ها، پارگي عضلات و رباط ها و صدمات داخلي و نقص عضو باقيمانده)

- تشخيص ميزان تعهد بيمه گر طبق شرايط بيمه نامه(بيمه نامه حوادث، مسئوليت، ثالث)

- مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت

 

 همچنين طبق ماده ٧ آيين نامه شماره ٥٠ گزارش خود را به صورت مستدل و مستند كه شامل موارد زير باشد، تهيه  و حسب مورد به شركت بيمه يا بيمه گذار ارائه نماييد.

١ – مشخصات كامل مكان، زمان و علت وقوع خسارت، مبلغ خسارت تحقق يافته و خطر يا حادثه اي كه منجر به وقوع خسارت شده است.

٢-  انطباق خسارت با شرايط قرارداد بيمه و تعيين مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر و علت تفاوت(احتمالي) بين مبلغ خسارت تحقق یافته و قابل پرداخت

٣-  امكان تحقق شرايط جانشينی و حدود خسارت قابل بازيافت توسط بيمه گر