حوادث شغلي - حوادث ورزشي

حوادث شغلی

حوادث ناشي از كار عبارت از حوادثي است كه درحين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه، موسسات وابسته، ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مامور انجام كاري مي شود. ضمناً اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه و يا بالعكس جزو اين اوقات محسوب مي شوند. همچنين حوادثي كه حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان آسيب ديده و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه نا شي از كار محسوب مي گردد.

===========================================================

حوادث ورزشی

آسیب های ورزشی خوشبختانه اغلب  بطور موثر درمان می شوند و اغلب افرادی که دچار صدمه دیدگی ورزشی می شوند به نحو رضایت بخشی دوباره به ورزش باز می گردند. از سویی بسیاری از صدمات ورزشی و عوارض ناشی از آن را می توان پیشگیری نمود. بطور کلی صدمات ورزشی یا بصورت حاد ایجاد می شوند و یا مزمن هستند.

آسیبهای ورزشی حاد:

مثل پیچ خوردگی ها، دررفتگی ها، کبودی ها، خراشیدگی ها،  کشیدگی عضلات و رباطها، شکستگی ها، آسیبهای مغزی،  کمر درد حاد،  زانو درد حاد و سر درد معمولاً به دنبال ضربه و تروما رخ می دهند. شایعترین آسیب و صدمه ورزشی حاد را کبودی ها و خراشیدگی ها تشکیل می دهند. آسیب و درد مچ پا را شایع ترین آسیبهای ورزشی اسکلتی عضلانی محسوب می کنند و شایع ترین آسیب مچ پا هم پیچ خوردگی مچ پا می باشد که سبب درد پا می شود.


آسیبهای ورزشی مزمن:

معمولاً‌ ناشی از فعالیت بیش از حد و اعمال نیرو بر روی یک بخش خاص از بدن در هنگام ورزش رخ می دهد.

 

 

لطفا نظرات ، پیشنهادات و سوالات خود را مطرح نمایید


مقالات مرتبط