ارزيابي خسارات بيمه حوادث

ارزیابی خسارت ناشی از حوادث در افرادی که تحت پوشش بیمه های حوادث گروهی ، انفرادی و سرنشین(راننده) می باشند به شرح زیر انجام می گردد:

پوشش‌ اصلي‌ بيمه‌هاي‌ حوادث‌ شامل‌، فوت‌، نقص‌ عضو جزئي ‌و كلي‌ و از كارافتادگي‌ دائم‌ كلي‌ می باشد. با توافق‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توان‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ ناشي‌ از حادثه‌ و غرامت‌ روزانه‌ و هفتگي‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.


خسارات‌ قابل‌ تأمين‌ توسط بيمه‌گر

هرگاه‌ پيشامدي‌ ناگهاني‌ ناشي‌ از يك‌ عامل‌ خارجي‌، بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و يا صدمه‌ بدني‌ وي‌ شود، بيمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارده را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. در بيمه‌ نامه‌ هاي‌ حوادث‌ خطراتي‌ از قبيل‌: خفگي‌، غرق‌ شدگی، مسموميت‌، برق‌ گرفتگي‌ و صدمات‌ بدني‌ ناشي‌ از تأثير اسيد و يا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ ديگر، پيچيدگي‌ يا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها، امراض‌ هاري‌، كزاز و سياه‌ زخم‌ داراي‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌.

در بيمه‌نامه‌های حوادث‌ فوت‌ و يا صدمه ‌بدني‌ ناشي ‌از موارد زير مشمول‌ بيمه‌ نيست‌:

ارتكاب‌ بيمه‌ شده‌ به‌ جنايت‌، جنحه‌ يا مشاركت‌ در آنها

خودكشي‌، اقدام‌ به‌ خودكشي‌، يا هرگونه‌ صدمه‌ بدني‌ كه‌ از روي‌ عمد انجام‌ گيرد.

استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجويز پزشك‌

مستي‌ به‌ علت‌ مشروبات‌ الكلي‌

بيماري‌

اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌

هرگونه‌ خطر ناشي‌ از تشعشع‌ مواد راديو اكتيويته‌ و انفجاراتمي‌، هيدروژني‌ و نوتروني‌، جنگ‌ داخلي‌، خارجي‌، شورش‌، اعتصاب‌ و بلوا.


- مواردي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلي‌ محسوب‌ مي‌گردد.

موارد زير به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلي‌ در بيمه‌هاي‌ حوادث‌ محسوب‌ مي‌شود و بيمه‌گر سرمايه‌ كامل‌ را در مورد آنها پرداخت‌ مي‌كند:

نابينايي‌ كامل‌ دو چشم‌

قطع‌ يا از كارافتادگي‌ دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌

اختلالهاي‌ رواني‌ و ضايعه‌هاي‌ مغزي‌ و نخاعي‌ علاج‌ناپذير

قطع‌ يا از كارافتادگي‌ دائم‌ دو پا، حداقل‌ از مچ‌

- غرامتهاي‌ مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئي‌ طبق‌ جدول‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به‌ ميزان‌ درصدي‌ از كل‌ سرمايه‌ پرداخت‌ مي‌شود.

- مواردی که منجر به فوت گردد بيمه‌گر سرمايه‌ كامل‌ را در مورد آنها پرداخت‌ مي‌كند.

- هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ و غرامتهاي‌ روزانه‌ وهفتگي ( در قبال پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ )‌.

 

لطفا نظرات ، پیشنهادات و سوالات خود را مطرح نمایید


مقالات مرتبط